Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program KSČM..

Nájemné a samosprávné bydlení


Otázkami bydlení jako základního práva a potřeby pro občana a rodinu se KSČM zabývá programově. Uvedená součást obecní i celostátní politiky je obsažena ve všech koncepčních i programových dokumentech. Od posledního projednávání na 16. schůzi
VV ÚV KSČM dne 18. 9. 2009 došlo k řadě změn, které poznamenaly život české společnosti. Přesto je třeba potvrdit, že není nutné měnit koncepční dokumenty, pouze reagovat na změny v systému, který je vystaven i působení celospolečenské krize.

Každý má právo na důstojné bydlení, přechodně alespoň ubytování, s vynaložením nákladů přiměřených jeho možnostem. Veřejná správa se na všech stupních podílí na zajištění tohoto práva a v případech nouze pomáhá dosáhnout co nejrychleji jeho naplnění s využitím spolupráce občana, je-li možné od něj takovou spravedlivě požadovat.

 

 

A.     Východiska

 

Základem bytové politiky České republiky je vládou přijatá Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (Usnesení vlády č. 524/2011), členěná podle cílů „Dostupnost-Stabilita-Kvalita“. Tato koncepce by měla být východiskem pro všechna zásadní opatření a Ministerstvo pro místní rozvoj má uloženo předkládat vládě každoročně k 30. dubnu zprávu o plnění konkrétních úkolů. I z našeho hlediska můžeme koncepci považovat za užitečný dokument, ke kterému bude namístě se opakovaně vyjadřovat, sledovat jeho plnění a kontrolovat případné jeho korekce nebo navrhovat doplnění a zpřesnění s odkazem na dosavadní praxi. Koneckonců Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i vláda ČR uznaly, že bylo nesprávně jednostranně státem podporováno bydlení vlastnické na úkor nájemního.

Jak vyplývá z výše uvedeného, garantem politiky bydlení je MMR. Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) shromažďuje finanční prostředky určené na podporu bydlení a podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury podle jednotlivých programů. Na úseku bytového družstevnictví působí Svaz českých a moravských bytových družstev (ČSMBD) a Svaz bytových družstev
a společenství vlastníků (SMBD). V oblasti nájemního bydlení působí Občanské sdružení majitelů bytových domů v ČR (OSMD) a Sdružení nájemníků ČR (SON), které se setkávají rovněž na půdě České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB). Oprávněné zájmy seniorské populace a osob se zdravotním postižením se pokouší obhajovat Rada seniorů ČR, která sdružuje řadu subjektů působících v této oblasti.

Podíl všech výdajů spojených s bydlením na rozpočtu domácností už v ČR dosahuje v průměru 25 %, u mnoha uživatelů bytů však představuje dokonce více jak polovinu jejich příjmů. Nejtíživější jsou poměry v nájemném bydlení, kde dnes žije asi pětina českých domácností. Zejména domácnosti důchodců a osamělých nízkopříjmových osob se tzv. jednostranným zvyšováním nájmů v podstatě dostávají na samou hranici ztráty domova.

 

 

 

B.    Požadavky KSČM v oblasti bydlení

 

Byty mají sloužit k bydlení:

ü      ochrana nájemníků (včetně nesezdaných rodin s dětmi) podle občanského zákoníku a doplnění zákona o sjednávání nájemného z bytů do právního pořádku ČR

ü      zlepšení vztahů pronajímatel – nájemce - omezení podvodů s nájemními byty, spekulací s byty a s fingovanými přechody nájmů (vždy se ztrátou nájemního práva)

ü      nepronajaté neobývané byty, které nebudou nabídnuty obci, zatížit místním poplatkem. Zde je nutná úprava zákona (standard: 3 % nepronajatých bytů, v ČR údajně až 12 %)

ü      definovat místně obvyklé náklady na správu bytových domů jako závazný podklad pro určování výše nájemného zákonem o sjednávání nájemného.

 

1.      Zajistit bydlení pro obyvatele řádnou péčí obce o stávající bytový fond a případnou výstavbou nových bytů k dosažení standardního obecního bytového fondu:

a)      obce městského typu - min. 60 obecních bytů na 1000 obyvatel

b)      obce s rozšířenou působností - cca 4 místa v Domovech pro seniory, 4 místa v Domech s pečovatelskou službou (DPS) a 2 místa s gerontologickou zdravotní péčí na 1000 obyvatel

2.      Vymezit vhodné lokality pro výstavbu bytů v územním plánu každé obce

3.      Posoudit lokality, bytové objekty a byty, které vyžadují rekonstrukce případně modernizaci nebo nahrazení novou výstavbou

4.      Výstavba družstevních domů a bytů na neziskovém principu s pomocí SFRB a stavebního spoření

5.      Vymezení obecních nájemních bytů s nákladovým nájemným pro určité skupiny obyvatel, např. pro seniory a sociálně slabší rodiny. Chráněné bydlení včetně resociačních programů pro sociálně vyloučené apod.

6.      Podpora výstavby rodinných domků na venkově – výhodné finanční i právní podmínky pro stavbu nových domů či rekonstrukce a dostavby stávajících venkovských staveb, včetně infrastruktury (přístupových komunikací, vodovodu, plynu a kanalizace)

7.      Dokončovat minimálně 40 000 bytů ročně jako nezbytnou podporu příznivého demografického rozvoje

8.      Výnosy z prodeje nepotřebných obecních bytů a z nájemného užívat pouze pro opravy, modernizaci a rekonstrukce obecních bytů a výstavbu nových obecních domů

9.      Využívat finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) i z programů EU pro generální opravy panelových domů a regeneraci sídlišť

10.  Soustředit financování bydlení do programů Ministerstva pro místní rozvoj

11.  Po dokončení potřebné obnovy fasád a výměny oken zajistit regulaci tepelné soustavy aktuálně podle teplot v místnostech, zjišťovaných dálkovým snímáním doplněné moderním měřením individuálně spotřebovaného tepla - částečná úprava zákonů ke sjednávání individuálních smluv o dodávce tepla.

 

 

C.     Návrhy KSČM

 

1.      Vymezení kompetencí obce a kraje

přispívající efektivnímu využití zdrojů MMR a SFRB k výstavbě bytů pro sociálně potřebné občany a rodiny, definované úrovní příjmu.

2.      Výše sociální podpory pro bydlení

musí dosáhnout úrovně, která pokryje obcím nákladové nájemné v přiměřeném bytě.

3.      Úloha obcí s rozšířenou působností

spočívající v organizování bydlení pro seniory a v koordinaci s krajem na chráněné bydlení s gerontologickou péčí.

4.      Rehabilitace družstevního bydlení

přijetím zákona o družstevnictví a úpravou zákona č. 378/2005 Sb. o výstavbě družstevních bytů ze SFRB tak, aby fond garantoval úvěry, které by poskytovaly stavební spořitelny se současným režimem státní podpory; touto formou stavět byty pro mladé rodiny i pro seniory (nájemné včetně splátek úvěrů by nemělo převýšit
90 Kč/m2/měsíc – 10 000 bytů/rok).

5.      Zákon o sociálním bydlení

garantující naplnění práva na důstojné bydlení pro všechny občany.

6.      Zákon o sjednávání nájemného a služeb, spojených s bydlením

vyžadující odvození nájemného ze skutečných nákladů, vynaložených na správu domu a jeho modernizaci dle místních podmínek, a to včetně postihů; služby spojené s užíváním bytu budou definovány a bude stanovena povinnost je poskytovat.

7.      Měření spotřeby vody a tepla

rozšířit a umožnit sjednávání individuálních smluv o jejich dodávce nebo poddodávce.

8.      Ochrana spotřebitelů tepla (vytápění a TUV)

při nadměrné spotřebě, pokud nejsou instalovány bytové měřiče, nebo při překročení měrných ukazatelů podle vyhlášky č. 194/2007 Sb.

 

KSČM se zaměří na Koncepci bydlení ČR do roku 2020, na posouzení jejích kladů
i rizik, na sledování plnění uvedených cílů, priorit a úkolů a na jejich připomínkování s cílem zajištění práva na bydlení legislativními kroky s dostatečnou finanční účastí státu
a veřejné správy. V oblasti nájemního bydlení je naším přirozeným partnerem Sdružení nájemníků ČR, které slouží nejen poradenskou činností, ale je také účastníkem připomínkových řízení legislativních aktivit.

 

 

Politika KSČM - názory KSČM na aktuální témata

 

DALŠÍ VÝSTUPY ODBORNÉHO ZÁZEMÍ ÚV KSČM